Rewitalizacja ulicy 3 Maja w Poznaniu


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Rewitalizacja ulicy 3 Maja w Poznaniu
Skrócony opis projektu
Przebudowa ulicy w charakterze woonerfu- przywrócenie drzew i latarni, uspokojenie ruchu budowa drogi rowerowej.
Opis projektu
Zgadzamy się z założeniami przyjętego przez miasto Poznań PROJEKTU CENTRUM, który mówi o „ przywróceniu w mieście utraconej ciągłości kompozycji urbanistycznej, pozwalającej na swobodny ruch pieszych z uwzględnieniem zmian jego natężenia oraz względów estetycznych”. W naszym rozumieniu istotnym elementem tej wizji jest ulica 3 Maja łącząca dwa ważne dla tożsamości przestrzennej poznańskiego śródmieścia place. Dzisiejszy kształt ulicy jest efektem powojennej odbudowy i modernistycznego myślenia o mieście jako "maszynie do mieszkania": szeroka jezdnia, oświetlenie o charakterze drogowym i pierzeje w większości pozbawione witryn tworzą obraz daleki od eleganckiej miejskiej alei znanej ze starych pocztówek. O potencjale ulicy nieśmiało przypomina budynek dawnego teatru (potocznie bud. Arkadii) zamykający jej oś widokową od strony pl. Wolności.
Rewitalizacja ulicy może być realizowana w kilku etapach, docelowa koncepcja przewiduje radykalną poprawę estetyki i wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu samochodowego poprzez następujące działania:
- likwidację postoju taksówek,
- wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od skrzyżowania z pl. Wolności do pl. Ratajskiego co pozwoli na zwężenie jezdni na rzecz poszerzenia chodników i budowę drogi dla rowerów,
- wprowadzenie pasów zorganizowanej zieleni niskiej i małej architektury,
- odtworzenie szpalerów drzew nasadzonych bezpośrednio w gruncie, a w przypadku kolizji z infrastrukturą w donicach zaprojektowanych w oparciu o katalogi mebli miejskich,
- wprowadzenie oświetlenia w formie współczesnych latarni ulicznych na chodnikach
- wymianę nawierzchni chodników na zgodną wygodną i estetyczną oraz wytycznymi plastyka miejskiego
- przebudowę części południowej – fragmentu przechodzącego w ulicę Ratajczaka- na szeroki, zazieleniony woonerf, który będzie stanowił odpowiednie przedpole zarówno dla budynku Arkadii jak i przyszłej zabudowy kwartału przed Teatrem Polskim
Etap I, objęty wnioskiem do PBO zakłada:
- likwidację postoju taksówek,
- zdjęcie nawierzchni asfaltowej i wykonanie pasa zieleni niskiej,
- nasadzenie drzew w gruncie lub donicach.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

3 Maja, Ratajczaka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dotyczy zagospodarowania ulic
Potencjalni odbiorcy projektu
Beneficjentami rewitalizacji ulicy 3 Maja będą nie tylko jej bezpośredni mieszkańcy czy okoliczni przedsiębiorcy ale też wszyscy użytkownicy przemierzający jedyną ulicę łączącą dwa najbardziej rozpoznawalne i charakterystyczne place w Poznaniu – plac Wolności i plac Cyryla Ratajskiego.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt wpisuje się w proces szeroko pojętych działań rewitalizacyjnych prowadzonych w śródmieściu Poznania. Jego realizacja przyczyniłaby się do podniesienia jakości przestrzennej i funkcjonalnej tej części Starego Miasta. Mógłby też stać się początkiem dyskusji o formie zagospodarowania i użytkowania placu Cyryla Ratajskiego, który obecnie zdominowany jest przez funkcje komunikacyjne.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt dotyczy poprawy jakości przestrzeni publicznej, dostępnej dla wszystkich przez cały czas. Projekt zakłada likwidację wszelkich barier architektonicznych w zakresie nawierzchni ulicy (np. krawężników, progów itp.)
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
likwidacja postoju taksówek 2 000
wykonanie pasa zieleni po stronie zachodniej 150 000
Wykonanie oświetlenia 45 000
wykonanie donic i nasadzeń 100 000
SUMA: 297 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Wstępna koncepcja architektoniczna 3 MAJA.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mikołaj Stępień
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, Bożena Urbaniak, 05.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zgłoszona propozycja rewitalizacji ul. 3 Maja wymaga wcześniejszego opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie całej ulicy. Dokumentacja ta musi zostać poddana szerokim konsultacjom społecznym. Dodatkowo dokumentacja musi zostać skoordynowana z planowanymi pracami przez gestorów uzbrojenia podziemnego. Taki zakres projektu opracowywany jest dłużej niż 1 rok a dodatkowo projekt obejmuje wykonanie robót budowlanych. W związku z tym nie jest możliwe wykonanie projektu w okresie 1 roku. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XXIX/510/VIII/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Zadanie przekracza okres realizacji w ramach roku budżetowego jak również realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów) nieuwzględnionych we wniosku - par. 2, ust. 12, pkt 3) oraz par. 2, ust. 14, pkt 2).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Agnieszka Szulc, Jankowska-Kranz Agnieszka, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - tak
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - tak
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 297 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.