Remont placu zabaw w SP36


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Remont placu zabaw w SP36
Skrócony opis projektu
Remont placu zabaw usytuowanego na wewnętrznym dziedzińcu szkolnym wraz z wymianą nawierzchni.
Opis projektu
Remont i modernizacja istniejącego placu zabaw o powierzchni 211 m2 są niezbędne dla zapewnienia dzieciom z klas 1-3 bezpiecznego miejsca do zabawy. Proponuje się położenie nowej nawierzchni bezpiecznej, uzupełnienie ubytków zieleni, wymianę siatki w ogrodzeniu i wymianę urządzeń. Na działce nr 57/2 istnieje obecnie plac zabaw wybudowany w latach 208-2010 na nawierzchni trawiastej, a częściowo na nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej zabudowany urządzeniem zabawowym - platformą wielofunkcyjną o wymiarach 6,9 m x 3,45 m o konstrukcji metalowo-drewnianej - zestaw, w skład którego wchodzą: platforma sześciokątna (1szt.), platforma kwadratowa (2 szt.), platforma trójkątna (1 szt.), pomost drabinkowy( szt. 1), zjeżdżalnia 104 (szt.1), wejście spiralne (szt.1), wejście łukowe (szt.1), zabezpieczenia z aplikacją (szt.5), wejściówki (szt.3) stopnie (szt.6),. Na części placu znajdują się urządzenia drewniane: huśtawki i domek ze zjeżdżalnią.
Po 10 latach użytkowania, mimo konserwacji i bieżących napraw, urządzenia powinny zostać wymienione na nowe.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Juliusza Słowackiego 54/56

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

wewnętrzny dziedziniec Szkoły Podstawowej nr 36, działka nr 57/2 arkusz 14 obręb Jeżyce
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 36
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na wewnętrznym dziedzińcu szkolnym w latach 2008 - 2010 wybudowany został plac zabaw dla dzieci młodszych sfinansowany częściowo z programu MEN Radosna Szkoła. Plac zabaw usytuowany został na nawierzchni trawiastej, a częściowo na nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej. Zabudowany jest urządzeniem zabawowym - platformą wielofunkcyjną o wymiarach 6,9 m x 3,45 m o konstrukcji metalowo-drewnianej - zestaw, w skład którego wchodzą: platforma sześciokątna (1szt.), platforma kwadratowa (2 szt.), platforma trójkątna (1 szt.), pomost drabinkowy( szt. 1), zjeżdżalnia 104 (szt.1), wejście spiralne (szt.1), wejście łukowe (szt.1), zabezpieczenia z aplikacją (szt.5), wejściówki (szt.3) stopnie (szt.6),. Na części placu znajdują się urządzenia drewniane: huśtawki i domek ze zjeżdżalnią. Po 10 latach użytkowania nawierzchnia placu zabaw jest zniszczona, a urządzenia zużyte, nadające się do wymiany. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 36 zasługują, by korzystać z nowych i bezpiecznych urządzeń, tym bardziej że na Jeżycach brak nowocześnie urządzonych otwartych terenów do zabawy.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Plac zabaw służy wszystkim dzieciom z klas 1-3.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
usunięcie i utylizacja starej zniszczonej nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 151 m2 60 000
położenie nowej nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu o powierzchni 151 m2 90 000
ustawienie nowego urządzenia zabawowego wielofunkcyjnego 60 000
Nasadzenia zieleni 20 000
Nowe ogrodzenie z elementów systemowych 12 000
SUMA: 242 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 9 000
Dodatkowe załączniki
Plac zabaw - stan obecny 20200728_134715.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Katarzyna Czyż
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 242 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 9 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 242 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 9 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Jeżyce na sesji w dniu 8 października 2020 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.