Ciche torowisko tramwajowe na ulicy Grunwaldzkiej


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Ciche torowisko tramwajowe na ulicy Grunwaldzkiej
Skrócony opis projektu
Wyciszenie torowiska na odcinku między Przybyszewskiego a Grochowską
Opis projektu
Torowisko tramwajowe w formie odsłoniętych szyn tramwajowych generuje b. duży hałas. Rozwiązania ekologiczne już zastosowane na innych odcinkach ul. Grunwaldzkiej i w innych częściach miasta przyniosły znakomite efekty. Ponieważ założenie zielonego torowiska na odcinku od ronda Jeziorańskiego do ul. Grochowskiej nie jest możliwe, proponuję zastosowania innego rozwiązania na kolejnych odcinkach ul. Grunwaldzkiej, począwszy od odcinka miedzy Rondem J.N.Jeziorańskiego a ul. Grochowską (przy szpitalu i zabudowie mieszkaniowej). Aby uzyskać podobny efekt akustyczny, jak przy zielonym torowisku można zastosować tzw. absorbery hałasu. Są to elementy mocowane po bokach szyn, wykonane z tworzywa sztucznego, które redukują hałas generowany przez przejeżdżający tramwaj. Są przeznaczone dla torowisk klasycznych, takich jak na tym odcinku ul. Grunwaldzkiej. Absorbery wykonane z gumy montowane są wokół szyny.
W tej edycji PBO można wykonać proponowany odcinek, na długości, na której wystarczyłoby środków przyznanych projektowi. W następnych edycjach można realizować kolejne.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Grunwaldzka między rondem J.N.-Jeziorańskiego a ul. Grochowską

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Proponowany odcinek jest kontynuacją rozwiązania już doprowadzonego do Ronda od strony miasta
Potencjalni odbiorcy projektu
Ulica Grunwaldzka jest ulicą o znaczeniu ponadlokalnym dla dużej części mieszkańców Poznania. Zmniejszenie hałasu ruchu zwiększy wydatnie komfort mieszkańców oraz także użytkowników budowanych dróg rowerowych wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej. Projekt ten mieści się w strategii walki z hałasem w mieście.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Redukcja hałasu komunikacyjnego jest działaniem wysoko proekologicznym, stosowanym w wielu miastach Europy, i coraz częściej w wielu miastach Polski. Uzyskujemy znaczne wytłumienie hałasu i drgań.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Program wyciszania torowisk tramwajowych powinien objąć kolejnymi etapami wszystkie torowiska wykonane w tej technologii co na ul. Grunwaldzkiej. Ponoszenie kosztów budowy i utrzymania takich torowisk będzie zrekompensowane zyskami dla zdrowia mieszkańców, komfortu życia, ekologii.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Montaż absorberów hałasu na odcinku torowiska tramwajowego pomiędzy rondem Jeziorańskiego i ul. Grochowską 2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bernard Błaszkiewicz
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, oraz Zarząd Transportu Miejskiego związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostki.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, 06.08.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Po modyfikacji projektu, która była wymagana z przyczyn technologicznych, ZTM rekomenduje projekt do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bandosz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 995 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Strategią Poznania jest walka z hałasem. Szczególnie denerwujący jest hałas , który wywołują przejeżdżające tramwaje. Mieszkańcy Osiedla zgłaszają nam ten problem i mamy ich pełne poparcie. Ulica Grunwaldzka jest ulicą o dużym natężeniu ruchu. Zmniejszenie hałasu ruchu zwiększy wydatnie komfort życia mieszkańców oraz także użytkowników dróg rowerowych wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej.
  Zespół Obradował w składzie: Hanna Kłoniecka Bernard Błaszkiewicz Teresa Gościniak Wiesława Kubiak Barbara Nikisch Wanda Piechocka Grzegorz Steczkowski Wanda Dziechciarz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.