Park Barwy i Wody na Winogradach


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Park Barwy i Wody na Winogradach
Skrócony opis projektu
Park Barwy i Wody może powstać przy nowo budowanej pływalni na Osiedlu Zwycięstwa.
Opis projektu
Relaksująca chwila w magicznym miejscu - spokojny szum wody, śpiewające ptaki, kwitnące drzewa i krzewy, delikatny zapach kwiatów. Tak wyglądać będzie Park Barwy i Wody na Osiedlu Zwycięstwa! W środku Winograd, tuż obok nowego basenu na Osiedlu Zwycięstwa ma szanse powstać wspaniały Park Barwy i Wody. Projekt tego wyjątkowego miejsca zakłada budowę malowniczej kaskady z delikatnym strumykiem płynącym wśród wielobarwnych, całorocznych roślinnych kompozycji. Na tle parku zbudowanym z roślin iglastych pojawią się piękne wiosenno-letnie jabłonie, wiśnie i śliwy. Jesienią podziwiać będziemy lawendy, szałwie i ozdobne trawy. Każda pora roku będzie tu wyjątkowa! Zwisające kobierce żagwinu, gęste, zadbane żywopłoty z ligustra i pęcherznicy, różnokolorowe skalniaki wyłożone kwiatami ozdobnymi i magiczne drzewo czasu z przebarwiającymi się liśćmi. Tuż obok niego zegar słoneczny, dalej plac z fontanną otoczony niskim, naturalnym, kamiennym murem. Po bioróżnorodnej murawie biegną ścieżki prowadzące w głąb parku ku strumykowi i na malownicze mostki. W Parku Barwy i Wody przyroda czekać będzie na mieszkańców Poznania każdego dnia, przez cały rok! Park Barwy i Wody to będzie miejsce, które działa na wyobraźnię!

Zobacz wizualizację Parku Barwy i Wody na Winogradach (skopiuj link do przeglądarki):
https://www.youtube.com/watch?v=GC50r3rMRl0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dlH7wKoVnAmgplKeHxPWerXGOy5qiIyEnJE0WzySpQ1LXmL5C-OZiKQI
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Działka przy bloku nr 9 na Osiedlu Zwycięstwa, w sąsiedztwie nowo budowanej pływalni na Osiedlu Zwycięstwa.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka nr 126 obręb Winiary/ os. Zwycięstwa Poznań.
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt jest otwarty na wszystkich mieszkańców Winograd i Miasta:
- przedszkolaki i uczniowie – dzieci i młodzież,
- społeczność lokalna – osiedlowa tj. mieszkańcy osiedli winogradzkich,
- społeczność miejska,
- seniorzy,
- osoby niepełnosprawne.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Park Barwy i Wody na Winogradach w doskonały sposób zapełni przestrzeń w sąsiedztwie nowo budowanej pływalni na Osiedlu Zwycięstwa. Jest to miejsce, które według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone jest na cele służące rekreacji mieszkańców miasta. Park Barwy i Wody został zaprojektowany w taki sposób, by przez cały rok cieszyć oko przebywających w nim osób. Duża ilość zieleni, różnorodność drzew, krzewów i kwiatów sprawi, że będzie tu można odpocząć i zrelaksować się na łonie przyrody. Teren będzie otwarty, ogólnodostępny i bezpieczny, przystosowany dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Fontanny, kaskady, malowniczy mostek, a przede wszystkim bardzo dużo zieleni, składającej się z kilkudziesięciu kwitnących naprzemiennie odmian drzew i krzewów stworzą bez wątpienia jedno z najbardziej malowniczych miejsc w naszym mieście. Park Barwy i Wody uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Będą mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy miasta w możliwie najszerszym zakresie – opisane w punktach „Potencjalni odbiorcy projektu” i „Uzasadnienie dla realizacji projektu”.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa Parku Barwy i Wody na Winogradach 1 996 915
SUMA: 1 996 915
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Projekt Parku Barwy i Wody str. 47-66 Projekt_park_barwy_i_wody-strony-47-66.pdf
Projekt Parku Barwy i Wody str. 1-46 Projekt_park_barwy_i_wody-strony-1-46.pdf
Kosztorys inwestorski na budowę Parku Barwy i Wody Kosztorys_inwestorski_park_barwy_i_wody.pdf
Plan Parku Barwy i Wody Plan_park_barwy_i_wody.pdf.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Zaremba
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nie prowadzi postepowań, które uniemożliwiłyby realizację projektu, ponadto nieruchomość objęta projektem jest administrowana przez POSIR w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę oraz Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska i Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
Zespół obradował w składzie: Aneta Słowińska, Katarzyna Przybysz 31.07.2020

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna podtrzymana po spotkaniu odwoławczym
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie online 15.10.2020
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, M.Piekarczyk, P.Wrzesniewski, J.Muller, K.Kubis, M.Rucka
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: ODWOŁANIE OD DECYZJI Składam wniosek o przyjęcie do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 projektu pn. „Park Barwy i Wody na Winogradach” i umożliwienie oddania na niego głosu przez Mieszkańców. Realizacja ww. przedsięwzięcia wzbogaci Miasto Poznań o kolejne tereny zielone przeznaczone do wypoczynku i rekreacji. Bezpodstawne odrzucenie projektu przez Wydział Sportu UMP, który powinien podlegać ocenie przez Zarząd Zieleni Miejskiej, jest krzywdzące dla Mieszkańców i niezrozumiałe. Uważam, że wszystkie zarzuty dotyczące negatywnego rozpatrzenia wniosku przez Wydział Sportu, w osobie pana Pawła Koralewskiego, są bezpodstawne z uwagi na: 1. Kosztorys został zaktualizowany zgodnie ze stawkami obowiązującymi w III kwartale 2020r., zawiera wszelkie prace, w tym kosztogenne roboty ziemne i nawierzchniowe i potwierdza, że na wykonanie przedmiotowych prac środki finansowe w wysokości ok. 2.000.000,00 zł są w zupełności wystraczające (kosztorys został sprawdzony przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami). Ponadto informuję, że w wyniku prac ziemnych przy budowie pływalni niecka ziemna nie istnieje. Podkreślam jednocześnie, że ww. kosztorys uwzględnia koszty nadzoru inwestorskiego w wysokości ok. 250.000,00 zł. Chcąc obniżyć koszty przedsięwzięcia, Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu zaoferowała bezpłatny nadzór inwestorski, co w konsekwencji wygeneruje zapas środków finansowych. 2. Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wymaganych warunków przyłączeniowych od gestorów sieci jest naturalną procedurą przy realizacji takich przedsięwzięć. 3. Nie ma konieczności podziału działki nr 126, ark. 36 obręb Winiary, ponieważ można ustalić, która część przypada Zarządowi Zieleni Miejskiej, a która Wydziałowi Sportu. Ponadto podział działki jest niemożliwy z uwagi na zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Zwycięstwa i może stanowić pretekst dla Wydziału Sportu, aby projekt odrzucić. 4. Zarzut Wydziału Sportu dotyczący zwiększonych kosztów z tytułu utrzymania zieleni nie został poparty żadnymi argumentami. 5. Zakres projektu jest w 100% powierzchnią biologicznie czynną, a stanowisko Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska wynika prawdopodobnie z faktu, że uwzględnił budynek pływalni, który realizowany jest na tej samej działce. Oba zadania tj. pływalnia i park należy traktować oddzielnie. 6. W przypadku, jeśli projekt pn. „Park Barwy i Wody na Winogradach” wygra w PBO 2021, Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu, która jest właścicielem praw autorskich projektu oświadczyła, że przeniesie je nieodpłatnie na Miasto Poznań. Zwracam się z prośbą o uwzględnienie powyższych argumentów, a tym samym o pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyjęcie do PB0 2021 projektu pn. „Park Barwy i Wody na Winogradach", który w swoich założeniach jest niepowtarzalny i będzie wizytówką Miasta Poznania. Załączniki: 1) Kosztorys zaktualizowany zgodnie ze stawkami obowiązującymi w III kwartale 2020r., zawiera wszelkie prace, w tym kosztogenne roboty ziemne i nawierzchniowe. W związku z brakiem możliwości dołączenia załącznika do formularza, przesłałem go do Państwa mailem na adres pbo@um.poznan.pl.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Argumentacja negatywnej rekomendacji: - poza terenem, na którym realizowana jest obecnie pływalnia istnieje duża różnica terenu - konieczność wykonania nasypów, wyprofilowania terenu spycharkami i uzyskanie płaszczyzn, a następnie przed wykonaniem nasadzeń – nawiezienie humusu – koszt. ok. 463 000 zł netto, tj. 569.490 zł brutto. - przed przystąpieniem do realizacji należy nabyć autorskie prawa majątkowe do projektu - koszt nadzoru inwestorskiego oraz zastępstwa inwestorskiego – ok. 250 000 zł brutto. Konieczność dokonania podziału nieruchomości o oznaczeniach geodezyjnych dz. 126, ark. 36 obręb Winiary i przekazanie jej części do Zarządu Zieleni Miejskiej – wcześniej Miasto Poznań odkupiło przedmiotową nieruchomość od Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady w celu budowy pływalni krytej. Zarząd Zieleni Miejskiej przekazał informację, że koszt realizacji projektu jest niedoszacowany i wykracza ponad 2 000 000,00 zł. Dodatkowe uwagi: - kosztorys opracowano 10.05.2019r. więc należy założyć, że kwota w nim zawarta wzrośnie o ok. 10% tj. ok. 200 000 zł., - należy uzyskać wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, oraz warunki przyłączeniowe od gestorów sieci. - całkowita powierzchnia zadrzewień, trawników, oraz powierzchni wynosi 2826 m2 co wpływa na większe koszty utrzymania. Projekt niedoszacowany – jego realizacja znacznie przekroczy 2 000 000 zł.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Magdalena Wesołowska (PIM), Andrzej Kras (POSiR), Paweł Koralewski.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2021? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 996 915 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 3 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 200 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO21? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ koszt realizacji projektu w przedstawionej formie przekracza limity wskazane przez PBO21 (Zasady PBO21 § 1 Postanowienia ogólne, pkt 7, ppkt 1). Ponadto projekt nie spełnia wymogów zielonego budżetu, wg którego ustalono procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej dla nowo budowanych obiektów zieleni w wysokości nie mniejszej niż 90 % (Zasady PBO21 § 2 Zgłaszanie projektów, pkt 13, ppkt 1).
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk - p.o.Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Magdalena Żmuda - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka - główny specjalista Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 90% dla nowobudowanych obiektów zieleni? - nie
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.